×
تخفیف
 • رک 4 یونیت
 • دارای یک جفت آداپتور عمودی
 • درب پلکسی با فریم فلزی
 • قابلیت نصب فن دارد
0 تومان 8%
0 تومان
 • رک 6 یونیت 
 • قابلیت نصب 1 عدد فن 
 • دارای پنل ثابت 
 • دارای یک جفت آداپتور عمودی 
 • دارای درب فریم‌دار پلکسی 
 • رک 5 یونیت 
 • دارای 1 عدد فن 
 • دارای پنل ثابت 
 • دارای یک جفت آداپتور عمودی 
 • درب جلو فریم‌دار پلکسی 
 • رک 6 یونیت 
 • قابلیت نصب 1 عدد فن 
 • دارای پنل ثابت 
 • دارای یک جفت آداپتور عمودی 
 • دارای درب فریم‌دار پلکسی 
 • رک 5 یونیت 
 • دارای 1 عدد فن 
 • دارای پنل ثابت 
 • دارای یک جفت آداپتور عمودی 
 • درب جلو فریم‌دار پلکسی 
 • رک 7 یونیت 
 • قابلیت نصب 1 عدد فن 
 • دارای پنل ثابت 
 • دارای یک جفت آداپتور عمودی 
 • دارای درب فریم‌دار پلکسی 
 • رک 7 یونیت 
 • قابلیت نصب 1 عدد فن 
 • دارای پنل ثابت 
 • دارای یک جفت آداپتور عمودی 
 • دارای درب فریم‌دار پلکسی
 • رک 9 یونیت 
 • قابلیت نصب 1 عدد فن 
 • دارای پنل ثابت 
 • دارای یک جفت آداپتور عمودی 
 • دارای درب فریم‌دار پلکسی
 • رک 4 یونیت 
 • قابلیت نصب 1 فن در سقف رک 
 • درب فلزی مشبک
 • رک 3 یونیت 
 • قابلیت نصب 1 فن در سقف رک 
 • درب فلزی مشبک
 • رک 4 یونیت 
 • قابلیت نصب 1 فن در سقف رک 
 • درب فلزی مشبک

رک DVR

رک DVR

WWW.Sohatech.Net