×
 • پچ کورد با ساختار UTP
 • طبقه‌بندی Cat6
 • متراژ 0.5 متری
 • با رنگ آبی

 

 • پچ کورد با ساختار UTP
 • طبقه‌بندی Cat6
 • متراژ 30 سانتی‌متری
 • با رنگ آبی

 

 • پچ کورد با ساختار UTP
 • طبقه‌بندی Cat6
 • متراژ 1 متری
 • با رنگ آبی

 

 • پچ کورد با ساختار UTP
 • طبقه‌بندی Cat6
 • متراژ 3 متری
 • با رنگ آبی

 

 • پچ کورد با ساختار UTP
 • طبقه‌بندی Cat6
 • متراژ 5 متری
 • با رنگ آبی

 

 • طبقه‌بندی: Cat6
 • روکش: PVC
 • نوع پچ کورد: UTP
 • متراژ: 1 متر

 

 • پچ کورد با ساختار UTP
 • طبقه‌بندی Cat6
 • متراژ 10 متری
 • با رنگ آبی

 

 • طبقه‌بندی: Cat6
 • روکش: PVC
 • نوع پچ کورد: UTP
 • متراژ: 2 متر

 

 • طبقه‌بندی: Cat6
 • روکش: PVC
 • نوع پچ کورد: UTP
 • متراژ: 3 متر

 

 • پچ کورد با ساختار UTP
 • طبقه‌بندی Cat6
 • متراژ 15 متری
 • با رنگ آبی

 

 • طبقه‌بندی: Cat6
 • روکش: PVC
 • نوع پچ کورد: UTP
 • متراژ: 5 متر

 

 • پچ کورد با ساختار UTP
 • طبقه‌بندی Cat6
 • متراژ 20 متری
 • با رنگ آبی

 

 • پچ کورد با ساختار UTP
 • طبقه‌بندی Cat6
 • متراژ 30 متری
 • با رنگ آبی
 • طبقه‌بندی: Cat6
 • روکش: PVC
 • نوع پچ کورد: UTP
 • متراژ: 10 متر

 

 • پچ کورد با ساختار UTP
 • طبقه‌بندی Cat6
 • متراژ 40 متری
 • با رنگ آبی

 

 • طبقه‌بندی: Cat6
 • روکش: PVC
 • نوع پچ کورد: SFTP
 • متراژ: 10 ‌متر

 

 • طبقه‌بندی: Cat6
 • روکش: PVC
 • نوع پچ کورد: UTP
 • متراژ: 15 متر

 

 • پچ کورد با ساختار UTP
 • طبقه‌بندی Cat6
 • متراژ 30 سانتی‌متری
 • با رنگ قرمز

 

 • پچ کورد با ساختار UTP
 • طبقه‌بندی Cat6
 • متراژ 5 متری
 • با رنگ سبز
 • پچ کورد با ساختار UTP
 • طبقه‌بندی Cat6
 • متراژ 40 متری
 • با رنگ سبز
 • پچ کورد با ساختار UTP
 • طبقه‌بندی Cat6
 • متراژ 30 متری
 • با رنگ سبز
 • پچ کورد با ساختار UTP
 • طبقه‌بندی Cat6
 • متراژ 3 متری
 • با رنگ سبز
 • پچ کورد با ساختار UTP
 • طبقه‌بندی Cat6
 • متراژ 20 متری
 • با رنگ سبز
 • پچ کورد با ساختار UTP
 • طبقه‌بندی Cat6
 • متراژ 2 متری
 • با رنگ سبز

پچ کورد شبکه

پچ کورد شبکه

WWW.Sohatech.Net