×
تخفیف
 • رک 42 یونیت
 • عمق 100 سانتی‌متر
 • دارای سه پنل جانبی بازشو
 • درب جلو شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی
 • قابلیت نصب فن تا حداکثر 4 عدد
29,000,000 تومان 5%
27,550,000 تومان
 • رک 42 یونیت 
 • قابلیت نصب حداکثر 4 عدد فن 
 • دارای 3 پنل جانبی بازشو 
 • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی 
 • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی 
24,778,000 تومان
تخفیف
 • رک 42 یونیت
 • عمق 80 سانتی‌متر
 • عرض 60 سانتی‌متر
 • دارای سه پنل جانبی بازشو
 • درب جلو شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
 • قابلیت نصب حداکثر 4 فن
24,766,000 تومان 5%
23,527,700 تومان
تخفیف
 • رک 42 یونیت 
 • قابلیت نصب حداکثر 4 عدد فن 
 • دارای 3 پنل جانبی بازشو 
 • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی 
 • دارای 4 آداپتور عمودی 
24,530,000 تومان 5%
23,303,500 تومان
تخفیف
 • رک 42 یونیت
 • عمق 80 سانتی‌متر
 • دارای سه پنل جانبی بازشو
 • درب جلو شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
 • قابلیت نصب حداکثر 4 فن
21,890,000 تومان 5%
20,795,500 تومان
 • رک 42 یونیت 
 • قابلیت نصب حداکثر 4 عدد فن 
 • دارای 3 پنل جانبی بازشو 
 • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی 
 • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی 
21,700,000 تومان
تخفیف
 • رک 42 یونیت 
 • قابلیت نصب حداکثر 4 عدد فن 
 • دارای 2 پنل جانبی بازشو 
 • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی
 • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی
21,300,000 تومان 5%
20,235,000 تومان
تخفیف
 • رک 42 یونیت 
 • قابلیت نصب حداکثر 4 عدد فن 
 • دارای 2 پنل جانبی بازشو 
 • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی
 • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی
21,300,000 تومان 5%
20,235,000 تومان
 • رک 42 یونیت 
 • قابلیت نصب حداکثر 4 عدد فن 
 • دارای 3 پنل جانبی بازشو 
 • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی 
 • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی 
21,070,000 تومان
تخفیف
 • رک 42 یوینت
 • دارای سینی فن همراه با 1 عدد فن 
 • پنل بغل دو تکه‌ای همراه با ضامن پنل
 • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی
 • مجهز به درب شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی 
20,000,000 تومان 5%
19,000,000 تومان
تخفیف
 • رک 42 یونیت
 • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی
 • دارای دو پنل جانبی بازشو
 • درب شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
 • قابلیت نصب فن تا حداکثر 4 عدد
19,820,000 تومان 5%
18,829,000 تومان
تخفیف
 • رک 42 یونیت
 • عمق 60 سانتی‌متر
 • دارای سه پنل جانبی بازشو
 • درب جلو شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی
 • قابلیت نصب فن تا حداکثر 4 عدد
19,500,000 تومان 5%
18,525,000 تومان
تخفیف
 • رک 42 یونیت
 • قابلیت نصب حداکثر 4 فن
 • دارای دو پنل جانبی بازشو
 • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی
 • درب شیشه ای سکوریت با فریم فلزی
17,520,000 تومان 5%
16,644,000 تومان
تخفیف
 • رک 42 یونیت
 • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی
 • دارای دو پنل جانبی
 • درب شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
 • قابلیت نصب فن تا حداکثر 4 عدد
15,865,000 تومان 5%
15,071,750 تومان
 • رک 42 یونیت
 • دارای آداپتور عمودی در دو طرف
 • دارای 4 عدد چرخ 
 • عرض 55 سانتی متر
 • رک 42 یونیت
 • دارای آداپتور عمودی در دو طرف
 • دارای 4 عدد چرخ 
 • عرض 60 سانتی متر
 • رک 42 یونیت
 • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی
 • دارای دو پنل جانبی بازشو
 • درب شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
 • قابلیت نصب فن تا حداکثر 4 عدد
 • رک 42 یونیت
 • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی
 • دهنه: 80 سانتی‌متر
 • دارای دو پنل جانبی بازشو
 • درب شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
 • قابلیت نصب فن تا حداکثر 4 عدد
 • رک 42 یونیت
 • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی
 • دارای 2 پنل جانبی
 • درب شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
 • قابلیت نصب فن تا حداکثر 4 عدد بر روی کیت فن
 • رک 44 یونیت 
 • امکان نصب فن در صورت سفارش رک با جایگاه فن
 • درب پلکسی با فریم فلزی 
 • دارای 4 آداپتور عمودی
   
امکان نصب فن در صورت سفارش رک با جایگاه فن
 • درب پلکسی با فریم فلزی 
 • دارای 4 آداپتور عمودی
   
 • ">
  • رک 42 یونیت 
  • امکان نصب فن در صورت سفارش رک با جایگاه فن
  • درب شیشه‌ای با فریم فلزی 
  • دارای 4 آداپتور عمودی
  امکان نصب فن در صورت سفارش رک با جایگاه فن
 • درب شیشه‌ای با فریم فلزی 
 • دارای 4 آداپتور عمودی
 • ">
  • رک 42 یونیت
  • عمق 80 سانتی‌متر
  • دارای پنل‌های جانبی دو تکه بازشو
  • درب جلو شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
  • قابلیت نصب فن تا حداکثر 4 عدد 
  • رک 42 یونیت  
  • دارای 3 پنل جانبی بازشو 
  • درب شیشه‌ای با فریم فلزی

  رک 42 یونیت


  WWW.Sohatech.Net