×
  • رک 44 یونیت 
  • قابلیت نصب حداکثر 4 عدد فن 
  • دارای 2 پنل جانبی بازشو 
  • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی 
  • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی 
45,540,000 تومان
  • رک 42 یونیت 
  • قابلیت نصب حداکثر 4 عدد فن 
  • دارای 3 پنل جانبی بازشو 
  • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی 
  • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی 
44,800,000 تومان
  • رک 42 یونیت 
  • قابلیت نصب حداکثر 4 عدد فن 
  • دارای 3 پنل جانبی بازشو 
  • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی 
  • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی 
21,980,000 تومان
  • رک 42 یونیت 
  • قابلیت نصب حداکثر 4 عدد فن 
  • دارای 3 پنل جانبی بازشو 
  • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی 
  • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی 
19,700,000 تومان
  • رک 37 یونیت 
  • قابلیت نصب حداکثر 4 عدد فن 
  • دارای 3 پنل جانبی بازشو 
  • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی 
  • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی 
19,500,000 تومان
  • رک 42 یونیت 
  • قابلیت نصب حداکثر 4 عدد فن 
  • دارای 3 پنل جانبی بازشو 
  • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی 
  • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی 
19,150,000 تومان
  • رک 32 یونیت  
  • دارای 3 پنل جانبی بازشو 
  • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی 
  • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی 
18,300,000 تومان
  • رک 40 یونیت 
  • قابلیت نصب حداکثر 4 عدد فن 
  • دارای 3 پنل جانبی بازشو 
  • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی 
  • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی 
18,200,000 تومان
  • رک 37 یونیت 
  • قابلیت نصب حداکثر 4 عدد فن 
  • دارای 3 پنل جانبی بازشو 
  • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی 
  • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی 
16,500,000 تومان
  • رک 32 یونیت  
  • دارای 3 پنل جانبی بازشو 
  • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی 
  • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی 
16,500,000 تومان
تخفیف
  • رک 22 یونیت 
  • قابلیت نصب حداکثر 4 عدد فن 
  • دارای 3 پنل جانبی بازشو 
  • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی 
  • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی 
14,900,000 تومان 5%
14,155,000 تومان
  • رک 27 یونیت 
  • قابلیت نصب حداکثر 4 عدد فن 
  • دارای 3 پنل جانبی بازشو 
  • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی 
  • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی 
14,350,000 تومان
تخفیف
  • رک 18 یونیت 
  • قابلیت نصب حداکثر 4 عدد فن 
  • دارای 3 پنل جانبی بازشو 
  • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی 
  • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی 
12,450,000 تومان 5%
11,827,500 تومان
تخفیف
  • رک 14 یونیت 
  • قابلیت نصب حداکثر 4 عدد فن 
  • دارای 3 پنل جانبی بازشو 
  • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی 
  • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی 
10,600,000 تومان 5%
10,070,000 تومان
  • رک 18 یونیت 
  • قابلیت نصب حداکثر 4 عدد فن 
  • دارای 2 پنل جانبی بازشو
  • درب فلزی 
8,990,000 تومان
تخفیف
  • رک 37 یونیت 
  • قابلیت نصب حداکثر 4 عدد فن 
  • دارای 3 پنل جانبی بازشو 
  • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی 
  • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی 
7,895,000 تومان 18%
6,473,900 تومان
تخفیف
  • رک 32 یونیت  
  • دارای 3 پنل جانبی بازشو 
  • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی 
  • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی 
6,595,000 تومان 18%
5,407,900 تومان
  • رک 9 یونیت 
  • قابلیت نصب حداکثر 4 عدد فن 
  • درب فلزی 
6,500,000 تومان
  • تعداد یونیت: 7 یوینت
  • عمق: 45 سانتی‌متر
  • درب جلو: فلزی
  • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد بر روی کیت فن
6,000,000 تومان
تخفیف
4,250,000 تومان 5%
4,037,500 تومان
تخفیف
  • رک 12 یونیت 
  • قابلیت نصب حداکثر 4 عدد فن 
  • دارای 2 پنل جانبی بازشو 
  • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی 
  • دارای 4 آداپتور عمودی
3,920,000 تومان 5%
3,724,000 تومان
تخفیف
  • رک 12 یونیت 
  • قابلیت نصب 1 عدد فن 
  • درب شیشه‌ای با فریم فلزی 
  • دارای 2 پنل جانبی بازشو 
  • دارای 4 آداپتور عمودی 
3,700,000 تومان 5%
3,515,000 تومان
تخفیف
  • رک 9 یونیت 
  • قابلیت نصب 1 عدد فن 
  • درب شیشه‌ای با فریم فلزی 
  • دارای 2 پنل جانبی بازشو 
  • دارای 4 آداپتور عمودی 
3,450,000 تومان 5%
3,277,500 تومان

رک HPI


WWW.Sohatech.Net