×
 • کابل با طبقه‌بندی Cat5e
 • روکش LSZH
 • دارای لایه ضدنویز از نوع FTP
 • با مغزی تمام مس – CCC
 • کابل با طبقه‌بندی Cat5e
 • روکش LSZH
 • دارای لایه ضدنویز از نوع FTP 
 • با مغزی تمام مس – CCC
 • کابل با طبقه‌بندی Cat6
 • روکش LSZH
 • دارای لایه ضدنویز از نوع FTP   
 • با مغزی تمام مس – CCC
 • کابل با طبقه‌بندی Cat6
 • روکش PVC
 • دارای لایه ضدنویز از نوع FTP
 • با مغزی تمام مس – CCC
 • کابل با طبقه‌بندی Cat6
 • روکش PVC
 • دارای لایه ضدنویز از نوع FTP
 • با مغزی تمام مس – CCC
 • کابل با طبقه‌بندی Cat6a
 • روکش LSZH
 • دارای لایه ضدنویز از نوع FTP
 • با مغزی تمام مس – CCC
 • کابل با طبقه‌بندی Cat5e
 • روکش PVC
 • دارای لایه ضدنویز از نوع FTP 
 • با مغزی تمام مس – CCC

کابل شبکه FTP


WWW.Sohatech.Net